راه روشن فردا مديريت دروس ترم  منابع آزمون  پاور پوينت  کتاب

  سوالات امتحاني 
                                  
لينک سوالات امتحان نهايي  (بعضی از رشته ها)

   1   2   3   4   5

  سوالات امتحانی

خرداد 1386

 

امتحانات روز 10 خرداد 1386 رشته‌ي نظري
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 ادبيات و علوم انساني - علوم و معارف اسلامي فلسفه و منطق 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 رياضي فيزيك فيزيك 3 و آزمايشگاه 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
1 علوم تجربي فيزيك 3 و آزمايشگاه 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
امتحانات فني و حرفه‌اي سال 1386 - روزهاي 10 و 12 خرداد
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 حرفه‌اي - صنايع غذايي اصول تغذيه 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 حرفه‌اي - حسابداري بازرگاني اصول حسابداري 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
3 حرفه‌اي - طراحي و دوخت الياف نساجي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
4 حرفه‌اي - تربيت بدني تغذيه و بهداشت مواد غذايي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
5 حرفه‌اي - مديريت خانواده روان شناسي رشد 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
6 حرفه‌اي - كامپيوتر  زبان تخصصي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
7 حرفه‌اي - گرافيك مباني تصوير سازي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
8 حرفه‌اي - نقشه كشي معماري متره و برآورد 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
9 فني-  نقشه برداري نقشه برداري عمومي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
10  فني- مكانيك موتورهاي ‌دريايي  استاتيك وديناميك مقدماتي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
11 فني - متالورژي اصول متالورژي ريخته‌گري 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
12 فني - ساختمان ايستايي‌ ساختمان 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
13 فني - تاسيسات  تاسيسات حرارتي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
14 فني - صنايع نساجي چاپ و تكميل نساجي  86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
15 فني - صنايع فلزي رسم فني تخصصي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
16 فني - سراميك شكل دادن و پخت سراميك  86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
17 فني - صنايع شيميايي شيمي تجزيه 1 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
18 فني - الكترونيك و مخابرات دريايي فيزيك2 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
19 فني - معدن فيزيك2  86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
20 فني - ناوبري  مباني رادار و وسايل كمك ناوبري 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
21 فني - ساخت و توليد محاسبات فني 2 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
22 فني - مكانيك خودرو  محاسبات فني 2   86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
23 فني - نقشه‌كشي عمومي محاسبات فني 2 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
24 فني - صنايع چوب و كاغذ محاسبات فني 2صنايع چوب 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
25 فني - چاپ محاسبات فني تخصصي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
26 فني - الكتروتكنيك مدارهاي الكتريكي  86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
27 فني - الكترونيك مدارهاي الكتريكي 86/3/10 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
28 فني - مكانيك خودرو رسم فني تخصصي  86/3/12 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF
   
  1   2   3   4   5
                            Home Page