راه روشن فردا مديريت دروس ترم  منابع آزمون  پاور پوينت  کتاب

  سوالات امتحاني                                  
لينک سوالات امتحان نهايي  (بعضی از رشته ها)


  1   2   3   4   5

سوالات امتحانی

خرداد 1386

ليست امتحانات روز 1 خرداد 1386
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 كليه رشته ها قرآن و تعليمات ديني (3) - دين و زندگي 1/3/86 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)
   
ليست امتحانات روزهاي 1 و 3 خرداد 1386 - رشته‌ي علوم و معارف اسلامي
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 علوم و معارف اسلامي اصول عقايد (2) 86/3/1 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 علوم و معارف اسلامي اخلاق (2) 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
ليست امتحانات روزهاي 3 و 5 خرداد 1386 - كليه‌ي رشته‌ها
رديف رشته نام درس تاريخ آزمون دريافت سوال دريافت پاسخ
1 علوم تجربي، رياضي و فيزيك شيمي 3 و آزمايشگاه 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip) دريافت PDF دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
2 ادبيات و علوم انساني آرايه‌هاي ادبي 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
3 فني - كليه‌ي گرايش‌ها رياضي 3 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
4 حرفه‌اي - حسابداري بازرگاني حسابداري صنعتي 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
5 حرفه‌اي - طراحي دوخت طراحي اندام و لباس 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
6 حرفه‌اي - كامپيوتر رياضي 3 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
7 حرفه‌اي - تربيت‌بدني فيزيولوژي 1 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
8 حرفه‌اي - مديريت خانواده بهداشت خانواده 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
9 حرفه‌اي - صنايع غذايي سردخانه و انبار 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
10 حرفه‌اي - گرافيك علم مناظر و مرايا 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
11 حرفه‌اي - نقشه‌كشي معماري عناصر و جزئيات 86/3/3 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
12 علوم تجربي، رياضي و فيزيك ادبيات فارسي 3 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
13 ادبيات و علوم انساني ، علوم و معارف اسلامي ادبيات فارسي تخصصي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
14 فني - سراميك محاسبات در سراميك 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
15 فني - متالوژي محاسبات فني تخصصي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
16 فني - صنايع نساجي بافندگي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
17 فني - صنايع شيميايي فرآيندهاي شيميايي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
18 فني - معدن فرآوري مواد معدني 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
19 فني - چاپ موادشناسي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
20 فني - تاسيسات تاسيسات برودتي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
21 فني - صنايع چوب و كاغذ خواص فيزيكي و مكانيكي چوب 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
22 فني - ساخت و توليد رسم فني تخصصي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
23 فني - نقشه‌كشي عمومي هندسه ترسيمي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
24 فني - صنايع فلزي محاسبات فني تخصصي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
25 فني - الكترونيك الكترونيك عمومي 2 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
26 فني - الكتروتكنيك ماشين‌هاي الكتريكي AC 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
27 فني - الكترونيك و مخابرات دريايي مباني برق 2 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
28 فني - مكانيك موتورهاي دريايي مباني هيدروليك صنعتي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
29 فني - ناوبري هواشناسي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
30 فني - ساختمان فنآوري ساختمان‌هاي فلزي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
31 فني - نقشه‌برداري كارگاه محاسبه و ترسيم 2 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
32 حرفه‌اي - حسابداري بازرگاني مفاهيم و روش‌هاي آماري 2 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
33 حرفه‌اي - طراحي و دوخت الگو 2 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
34 حرفه‌اي - كامپيوتر بانك اطلاعاتي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
35 حرفه‌اي - تربيت‌بدني جدول مسابقات ورزشي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
36 حرفه‌اي - مديريت خانواده خانواده در اسلام 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
37 حرفه‌اي - صنايع غذايي اصول كنترل كيفيت 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
38 حرفه‌اي - گرافيك طراحي 2 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 
39 حرفه‌اي - نقشه‌كشي معماري آشنايي با بناهاي تاريخي 86/3/5 دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF  دريافت مجموعه‌ي عكس(Zip)  دريافت PDF 

1   2   3   4   5

   
                            Home Page