کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت

منابع پيشنهادي جهت کنکور 

سرفصلهاي دروس جهت مطالعه و آمادگي

سوالات آزمون  سراسري 86

  ضرايب ، دروس و ظرفيت پذيرش دانشگاهها  کلید سوالات آزمون آزاد 86 کلید سوالات آزمون سراسری 86

آشنايي با رشته ها

ميانگين نمرات آزمون

تحليل کارنامه رتبه هاي سال گذشته

  نمونه کارنامه ارشد  مدیریت دولتی آزاد 85      نمونه کارنامه ارشد رشته مدیریت دولتی سراسری86    
 شرایط دانشجویان ممتاز (بدون آزمون)    مواد امتحانی و ضرایب آزمون ارشد مجموعه مدیریت  

 

 
                             Home Page