راه روشن فردا مديريت کتاب منابع آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 
 
 ضرايب ، دروس و ظرفيت پذيرش دانشگاههاي ارائه دهنده 
كارشناسي ارشد مجموعه مديريت

  1. مجموعه مديريت:

رشته مديريت از رشته هاي گروه علوم انسانس است که در دانشگاه سراسري داراي 7 گرايش ( جدول شماره (1) ) و در دانشگاه آزاد داراي 5 گرايش ( جدول شماره 2 ) مي باشد.

طول دوره کارشناسي ارشد مديريت حداقل 4 ترم است و داراي 32 واحد که 24 واحد درسي و 8 واحد پايان نامه و يک واحد سمينا ر است .

 

 2. ضرايب و دروس هر گرايش در دانشگاه سراسري:

 

جدول شماره (1) : ضرايب و دروس هر گرايش در دانشگاه سراسري

 

دروس

گرايشات

زبان عمومي و تخصصي

رياضي و‌ آمار

تئوريهاي مديريت

خرد و كلان

ماليه عمومي و بودجه

حسابداري دولتي

تحقيق در عمليات

مديريت مالي

مديريت توليد

بازاريابي

مديريت بازرگاني

3

2

3

2

0

0

2

2

0

2

مديريت دولتي

3

2

3

2

2

2

0

0

0

0

مديريت صنعتي

3

2

3

2

0

0

2

0

2

0

مديريت فناوري

3

2

3

2

0

0

2

0

1

1

مديريت تكنولوژي

3

2

3

2

0

0

2

0

2

0

مديريت مالي

3

2

3

2

0

0

2

2

0

2

مديريت كارآفريني

4

2

2

2

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 3- ضرايب و دروس هر گرايش در دانشگاه آزاد اسلامي

 

جدول شماره (2 : ضرايب و دروس هر گرايش در دانشگاه آزاد اسلامي

 

دروس

گرايشات

زبان انگليسي

رياضي

آمار

تئوريهاي مديريت

خرد

كلان

مديريت مالي

تحقيق در عمليات

بازاريابي

مديريت توليد

ماليه و بودجه

حسابداري دولتي

مديريت بازرگاني

3

1

1

3

1

1

2

2

2

0

0

0

مديريت دولتي

3

1

1

3

1

1

0

0

0

0

2

2

مديريت صنعتي

3

1

1

3

1

1

0

2

0

2

0

0

مديريت تكنولوژي

3

1

1

3

1

1

0

2

0

2

0

0

مديريت فناوري

3

1

1

3

1

1

0

2

1

1

0

0

 

 

4- ظرفيت پذيرش و دانشگاههاي ارائه دهنده دانشگاه سراسري روزانه و شبانه :

تعداد پذيرش هر دانشگاه درهر گرايش در دوره هاي روزانه و شبانه دانشگاه سراسري در جدول شماره (3) درج گرديده است.

 

جدول شماره (3) : ظرفيت پذيرش در دانشگاه سراسري روزانه و شبانه

 

گرايش

دانشگاه

ظرفيت پذيرش

گرايش

دانشگاه

ظرفيت پذيرش

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

بازرگاني

اصفهان

15

15

دولتي

پيام نور تهران

20

-

الزهرا

5

3

تهران

25

18

تربيت مدرس

5

-

سيستان و بلوچستان

5

5

تهران

7

4

شهيد بهشتي

14

2

سمنان

5

10

علامه طباطبايي

6

4

شاهد

7

4

تربيت مدرس

5

-

شهيد باهنر کرمان

4

4

موسسه آموزش عالي – مديريت برنامه ريزي

15

-

شهيد بهشتي

14

2

پيام نور مرکز شيراز

20

-

شهيد چمران اهواز

3

3

صنعتي

بين المللي امام خميني قزوين

5

5

علامه طباطبايي

15

15

خليج فارس- بوشهر

6

6

فردوسي مشهد

8

4

شهيد بهشتي

14

2

مازندران

5

5

شيراز

10

2

پيام نور گرمسار

20

-

موسسه آموزش عالي قزوين

15

-

يزد

3

3

علامه طباطبايي

6

4

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي ارس- تبريز

20

-

گيلان

5

2

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي الغدير تبريز

20

-

مازندران

3

3

تکنولوژي

علامه طباطبايي

6

4

يزد

2

2

مالي

تهران

6

4

تربيت مدرس

5

-

شهيد بهشتي

10

4

تهران

5

-

علامه طباطبايي

6

4

الزهرا

5

2

کارآفريني

تهران- گرايش سازماني

6

-

فناوري IT

تربيت مدرس

9

-

تهران- گرايش کسب و کار

6

-

علامه طباطبايي

6

4

تهران – گرايش بخش عمومي

6

-

تهران

6

4

شهيد بهشتي

10

4

 

 

 

 

5- ظرفيت پذيرش و واحدهاي ارائه دهنده دانشگاه آزاد اسلامي

 

گرايش

دانشگاه

ظرفيت پذيرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت بازرگاني

تهران مركزي

36

اراك

28

نراق

24

قشم

22

ملاير

25

علوم و تحقيقات تهران

28

رشت

21

بابل

-

تهران شمال

-

سنندج

-

شوشتر

-

فيروزكوه

-

قزوين

-

كرمانشاه

-

نيشابور

-

 

 

 

 

مديريت صنعتي

سمنان

24

اراك

25

تهران مركز

33

قزوين

25

نجف آباد

23

علوم و تحقيقات

26

تبريز

27

تهران جنوب

-

شيراز

-

فيروزكوه

-

 

 

گرايش

دانشگاه

ظرفيت پذيرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت دولتي

خوراسگان اصفهان

25

علي آباد كتول

25

شوشتر

21

دهاقان

23

بروجرد

24

اراك

24

قائمشهر

25

قزوين

50

علوم و تحقيقات تهران

26

نراق

23

كرمان

22

رفسنجان

45

تهران مركزي

24

علوم تحقيقات

-

بناب

-

 

تهران شمال

-

 

رشت

-

 

مشهد

24

مديريت فناوريIT

علوم و تحقيقات تهران

24


 

6- ظرفیت پذیرش رشته مدیریت اجرایی و MBA

توجه:
1- دانشگاه هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند علارغم روزانه بودن شهریه دریافت می کنند
2- ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور حذف شده است

 
MBA - روزانه
MBA- شبانه
مجموع مدیریت اجرایی - روزانه مدیریت اجرایی - شبانه مجموع
تهران
8 4 12 6 6 12
صنعتی شاهرود 6 4 10
صنعتی شریف 50   50      
صنعتی مالک اشتر 10 5 15      
علوم و فنون مازندران   25* 25      
کیش   15* 15 5   5
علامه طباطبایی         5 5
یزد       3 3 6
علم و صنعت       12   12
سازمان مدیریت صنعتی         15* 15
مجموع 74 53 127 26 29 55

 

  7-ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف رشته مدیریت - دانشگاه های تهران

توجه:
1- فقط ظرفیت دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی و الزهرا مشخص شده است
2- بورسیه ها حذف شده اند
3- علامت + در جداول نشانگر پذیرش در گرایشهای مختلف یک رشته و یا پذیرش در دو نیمسال است

دوره های روزانه

 
مدیریت صنعتی
مدیریت کارآفرینی
مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)
مدیریت بازرگانی
مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی
مدیریت مالی
مدیریت دولتی
مجموع
تهران
7 6+6+6 6 7 --- 6 6+7+6+6
69
علامه طباطبایی
6 --- 6 5+5+5 6 6 6
45
تربیت مدرس
5 --- 8 5 --- --- ---
18
شهید بهشتی
7+7 --- 10 7+7 --- 10 7+7
62
الزهرا
--- --- 5 5+5 --- --- ---
15
مجموع 32 18 35 51 6 22 45
209

 

 دوره های شبانه  

 
مدیریت صنعتی
مدیریت کارآفرینی
مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)
مدیریت بازرگانی
مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی
مدیریت مالی
مدیریت دولتی
مجموع
تهران
--- 3+3+3 4 1+1 --- 4 6+6+6
37
علامه طباطبایی
4 --- 4 5+5+5 4 4 4
35
تربیت مدرس
--- --- --- --- --- --- ---
---
شهید بهشتی
1+1 --- 4 --- --- 4 1+1
12
الزهرا
--- --- 2 3+3 --- --- ---
8
مجموع 6 9 14 23 4 12 24
92

 

 

 

8- زمان و چگونگي برگزاري آزمون :

آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مديريت به صورت تستي و در يك مرحله برگزار مي گردد.

آزمون كارشناسي اين مجموعه در دانشگاه سراسري بهمن ماه و در دانشگاه آزاد اسلامي ارديبهشت ماه برگزار مي گردد. آزمون اين رشته داراي 170 تست مي باشد كه زمان پاسخگويي به اين رشته 240 دقيقه مي باشد.

 

 
   Home Page