صفحه اول           دروس ترم               مطالب جديد کمک درسي               منابع آزمون                پاور پونت 

پاور پونت

        
                7.  دروس مشترک علوم انسانی  ( کارشناسی )  
    انتخاب و دانلود نمائید          


 

نام درس

تنظیم پاورپونت دريافت فايل
1  اصول حسابداری

 (مشترک مدیریت بازرگانی - دولتی)

دكتر حضوری powerpoint   zip file
2 اصول حسابداری2

 (مشترك مديريت دولتي- بازرگاني)

دكتر حضوري powerpoint   zip file 
3

 اصول علم اقتصاد

 (مشترک کتابداری - علوم اجتماعی)

دكتر لشکری powerpoint   zip file
4  اقتصاد آموزش و پرورش ايران

 (مشترك اقتصاد - علوم تربيتي)

فرحمند حبيبي powerpoint   zip file 
5  اقتصاد خرد

 (مشترك اقتصاد-مديريت - حسابداري)

خدادادكاشي powerpoint   zip file 
6  اقتصاد خرد

(مشترک مدیریت - حسابداری)

فرحمندحبيبي powerpoint   zip file
7  توسعه اقتصادي

 (مشترك اقتصاد-حسابداري-مديريت)

دكتر لشكري powerpoint   zip file 
8  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 (مشترک مدیریت - حسابداری)

فرحمند حبيبي powerpoint   zip file
9  جغرافياي انساني ايران

 (مشترك جغرافيا-علوم اجتماعي)

كديور powerpoint   zip file 
10  جغرافياي شهري و روستايي

 (مشترك جغرافيا - كتابداري)

دكتر موسي كاظمي powerpoint   zip file 
11  روانشناسي تربيتي

 (مشترك علوم تربيتي - روانشناسي)

پاشايي powerpoint   zip file 
12  روانشناسی تربیتی

 (مشترک علوم تربیتی - روانشناسی)

جوانمرد powerpoint   zip file
13  روانشناسی تربیتی

 (مشترک علوم تربیتی - روانشناسی)

خلیلی زاده powerpoint   zip file
14  روانشناسی تربیتی

 (مشترک علوم تربیتی - روانشناسی)

رضایی powerpoint   zip file
15  روانشناسی تربیتی

 (مشترک علوم تربیتی - روانشناسی)

رنج بخش powerpoint   zip file
16  روانشناسی تربیتی

 (مشترک علوم تربیتی - روانشناسی)

فرج اللهی powerpoint   zip file
17  روانشناسی تربیتی

 (مشترک علوم تربیتی - روانشناسی)

کاظمی powerpoint   zip file
18  روانشناسی کار

 (مشترک حسابداری - روانشناسی)

هرمزی powerpoint   zip file
19  ریاضیات و کاربردآن در مدیریت1

 (مشترک حسابداری - مدیریت)

صحت خواه powerpoint   zip file
20  ریاضیات و کاربردآن در مدیریت2

 (مشترک حسابداری - مدیریت)

میرزایی powerpoint   zip file
21  ریاضیات و کاربردآن در مدیریت2

 (مشترک حسابداری - مدیریت)

سلطانی powerpoint   zip file
22  ریاضی پیش دانشگاهی

  (مشترک دروس علوم انسانی)

خوشدل powerpoint   zip file
23  زبان تخصصي1

 (مشترك مديريت دولتي - بازرگاني)

ثمربخش تهراني powerpoint   zip file 
24  زبان تخصصي1

 (مشترك مديريت دولتي - بازرگاني)

منجمي powerpoint   zip file 
25  زبان تخصصي2

 (مشترك مديريت دولتي - بازرگاني)

ثمربخش تهراني powerpoint   zip file 
26  زبان تخصصي2

 (مشترك مديريت دولتي - بازرگاني)

منجمي powerpoint   zip file 
27  كامپيوتر و كاربرد آن

 (مشترك علو م اجتماعي - روانشناسي)

هدايتي آذري powerpoint   zip file
28  کلیات علم اقتصاد

 (مشترک اقتصاد- علوم تربیتی-جغرافیا-حقوق)

دكترلشکری powerpoint   zip file
29  سیستم های خرید انبار داری توزیع

 (مشترک حسابداری - مدیریت)

دكترحسینی powerpoint   zip file
30  كليات فلسفه

 (مشترك الهيات - علوم تربيتي)

واحدي فرد powerpoint   zip file
31  مباني جامعه شناسي

 (مشترك علوم اجتماعي - تاريخ)

بخارايي powerpoint   zip file
32  مباني جامعه شناسي

 (مشترك علوم اجتماعي -علوم تربيتي-حسابداري- روانشناسي-اقتصاد)

كياني powerpoint   zip file
33  متون زبان انگليسي در برنامه ريزي آموزشي

(مشترك زبان انگليسي- علوم تربيتي)

منجمي powerpoint   zip file
34  مدیریت رفتار سازمانی

 (مشترک مدیریت بازرگانی-دولتی)

الوداری powerpoint   zip file
35  مدیریت مالی1

 (مشترک حسابداری - مدیریت)

شفیع زاده powerpoint   zip file
36  مدیریت مالی1

 (مشترک حسابداری - مدیریت)

صلواتی powerpoint   zip file
37  مدیریت مالی2

 (مشترک حسابداری - مدیریت)

هدایتیان powerpoint   zip file
38  مقدمه‌اي بر روش تحقيق در مديريت

 (مشترك مديريت - حسابداري)

دكتر خدابخش powerpoint   zip file

 

       
                            Home Page