صفحه اول           دروس ترم               مطالب جديد کمک درسي               منابع آزمون                پاور پونت 

پاور پونت

                        
6.  دروس ادبیات ( کارشناسی ، ارشد ،  دکتری )   
    انتخاب و دانلود نمائید          


 کارشناسی
 

نام درس

تنظیم پاورپونت دريافت فايل
1  آشنایی با ادبیات معاصر ایران(نثر)   دكتر کوپا

powerpoint   zip file

2  آشنایی با علوم قرآنی بهمن تاجانی powerpoint   zip file
3  ادبیات معاصر 1 (نظم) دكتر کوپا powerpoint   zip file
4  ادبیات معاصر 2 دكتر موسوي powerpoint   zip file
5  انواع ادبی دكتر جعفری powerpoint   zip file
6  انواع ادبی دكتر محمدی بدر powerpoint   zip file
7  انواع ادبی مسعودی فرد powerpoint   zip file
8  بدیع دكتر جعفری powerpoint   zip file
9  بدیع شكرايي powerpoint   zip file
10  بدیع مسعودي فرد powerpoint   zip file
11  بوستان سعدي توكلي مقدم

powerpoint   zip file

12  تاریخ ادبیات 1  دكترجعفری powerpoint   zip file
13  تاریخ ادبیات2  دكترکوپا powerpoint    zip file
14  تاریخ ادبیات2 دكتر موسوي

powerpoint   zip file

15  تاریخ ادبیات 3 دكتر کوپا powerpoint   zip file
16  تاريخ ادبيات 3 دكتر موسوي

powerpoint   zip file

17  تاریخ زبان فارسی سمایی powerpoint   zip file
18  تاریخ زبان فارسی دكترجعفری powerpoint   zip file
19  تاریخ بیهقی میرزایی powerpoint   zip file
20  حافظ 2 دكتر كمالديني

powerpoint   zip file

21  دستور زبان فارسی 1 ابوالحسنی powerpoint   zip file
22  دستور زبان فارسی 1 دكتر محمدی بدر powerpoint   zip file
23  دستور زبان فارسی 1 مسعودی فرد powerpoint   zip file
24  دستور زبان فارسی 2 دكتر محمدی بدر powerpoint   zip file
25  دستور زبان فارسی 2 مسعودی فرد powerpoint   zip file
26  رودکی و منوچهری دكترزمانی powerpoint   zip file
27  رودکی و منوچهری دكترسرمدی powerpoint   zip file
28  زبان تخصصی1 سمایی powerpoint   zip file
29  زبان تخصصی2 سمایی powerpoint   zip file
30  سبک شناسی نظم وطن پرست powerpoint   zip file
31  سبک شناسی نثر دكتر کوپا powerpoint   zip file
32  سبک شناسی نثر وطن پرست powerpoint   zip file
33  سیاست نامه و قابوس نامه دكتر سرمدی powerpoint   zip file
34  سي قصيده از ناصر خسرو توكلي مقدم

powerpoint   zip file

35  عروض و قافیه مسعودی فرد powerpoint   zip file
36  غزلیات خافظ دكترسرمدی powerpoint   zip file
37  فارسی عمومی دكتر زمانی powerpoint   zip file
38  فرخی سیستانی و کسایی مروزی دكتر محمدی بدر powerpoint   zip file
39  قرائت عربی1 دكترحاجی مزدارانی powerpoint   zip file
40  قرائت عربی 2 دكتر حاجی مزدارانی powerpoint   zip file
41  قواعد عربی1 ابوالحسنی powerpoint   zip file
42  قواعد عربی2 ابوالحسنی powerpoint   zip file
43  قواعد عربی2 دكتر زمانی powerpoint   zip file
44  قواعد عربی3 ابوالحسنی powerpoint   zip file
45  قواعد عربی3 بهمن تاجانی powerpoint   zip file
46  قواعد عربی3  دكتر زماني powerpoint   zip file
47  قواعد عربی 4  دكتر زمانی powerpoint   zip file
48  قواعد عربی 4 ابوالحسنی powerpoint   zip file
49  کشف السرار دكتر حاجی مزدارانی powerpoint   zip file
50  کلیله و دمنه1 دكتر حاجی مزدارانی powerpoint   zip file
51  کلیله و دمنه1 شکرایی powerpoint   zip file
52  گزیده قصاید خاقانی شکرایی powerpoint   zip file
53  گلستان سعدی میرزایی powerpoint    zip file
54  مثنوی1 میرزایی powerpoint   zip file
55  مثنوی2 میرزایی powerpoint   zip file
56  مرجع شناسی و روش تحقیق دكتر حاجی مزدارانی powerpoint   zip file
57  مرصاد العباد دكتر سرمدی powerpoint   zip file
58  مسعود سلمان دكتر سرمدی powerpoint   zip file
59  مسعود سلمان دكتر زمانی powerpoint   zip file
60  معاني و بيان 1 دكتر موسوي

powerpoint   zip file

61  معاني و بيان 2 دكتر موسوي

powerpoint   zip file

62  معانی و بیان 2 شکرایی powerpoint   zip file
63  مقدمات زبانشناسی دكتر جعفری powerpoint    zip file
64  مقدمات زبانشناسی میرزایی powerpoint   zip file
65  مقدمات زبانشناسی سمایی powerpoint   zip file
66  منطق الطیر عطار شکرایی powerpoint  zip file
67  نقد ادبی دكترمحمدی بدر powerpoint   zip file

       


کارشناسی ارشد

 

نام درس

تنظیم پاورپونت دريافت فايل
1 تهيه و تدوين مواد آموزشي زبان فارسي دكتر زندي

powerpoint   zip file

 مصباح الهدايه دكتر كمالديني

powerpoint   zip fileدکتری

نام درس

تنظیم پاورپونت دريافت فايل
1  بلاغت و فنون ادب دكتر بساك

powerpoint   zip file

2  دستور تاريخي و تطبيقي دكتر بساك

powerpoint   zip file

                            Home Page