صفحه اول           دروس ترم               مطالب جديد کمک درسي               منابع آزمون                پاور پونت 

پاور پونت

                        
4.  کارشناسی مدیریت بازرگانی   
    انتخاب و دانلود نمائید          

نام درس

تنظیم پاورپونت دريافت فايل
1  آمار و كاربرد آن در مديريت 1 الوداری

powerpoint   zip file

2  اصول حسابداری دكتر حضوری powerpoint   zip file
3  اصول حسابداری 2 دكتر حضوري

powerpoint   zip file

4  اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن دكتر خدابخش

powerpoint   zip file

5  اقتصاد خرد خداداد كاشي

powerpoint   zip file

6  بازار یابی بین المللی دكترحسینی powerpoint   zip file
7  بازار یابی بین المللی كريمي

powerpoint   zip file

8  بازاریابی و مدیریت بازار الوداری powerpoint   zip file
9  بازاریابی و مدیریت بازار دكترحسینی powerpoint   zip file
10  بازاریابی و مدیریت بازار پرهیزگار powerpoint   zip file
11  بازرگانی بین المللی دكترحسینی powerpoint   zip file
12  بازرگاني بين المللي كريمي

powerpoint   zip file

13  بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها پرهیزگار powerpoint   zip file
14  بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها دكتر خدابخش

powerpoint   zip file

15  تجزيه و تحليل سيستمها و روشها پرهیزگار powerpoint   zip file
16  توسعه اقتصادي دكتر لشكري

powerpoint   zip file

17  زبان تخصصي1 ثمر بخش تهراني

powerpoint   zip file

18  زبان تخصصي1 منجمي

powerpoint   zip file

19  زبان تخصصي2 ثمربخش تهراني

powerpoint   zip file

20  زبان تخصصي2 منجمي

powerpoint   zip file

21  زبان تخصصي4 ثمر بخش تهراني

powerpoint   zip file

22  سازمانهاي بين المللي پولي و مالي دكترحسینی powerpoint   zip file
23  سيستمهاي اطلاعات مديريتي دكتر حسيني powerpoint   zip file
24  سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزيع دكتر حسيني powerpoint   zip file
25  سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزيع كريمي

powerpoint   zip file

26  مدیریت رفتار سازمانی الوداری powerpoint   zip file
27  مدیریت استراتژیک پرهیزگار powerpoint   zip file
28  مدیریت استراتژیک كريمي

powerpoint   zip file

29  مدیریت استراتژیک دكتر محمودی میمند powerpoint   zip file
30  مديريت توليد جوكار

powerpoint   zip file


       
                            Home Page