صفحه اول           دروس ترم               مطالب جديد کمک درسي               منابع آزمون                پاور پونت 

پاور پونت

                        
2.  کارشناسی مدیریت دولتی   
    انتخاب و دانلود نمائید          

نام درس

تنظیم پاورپونت دريافت فايل
1  آمار و کاربرد آن بر مدیریت الوداری powerpoint   zip file
2  آمار و کاربرد آن بر مدیریت رحمتی powerpoint   zip file
3  اصول حسابداری1 دكتر حضوری

powerpoint   zip file

4  اصول حسابداری2 دكتر حضوري

powerpoint   zip file

5 اقتصاد خرد خداداد كاشي

powerpoint   zip file

6  اقتصاد خرد دكترغفاری powerpoint   zip file
7  اقتصاد خرد فرحمند حبيبي powerpoint   zip file
8  تحقیق در عملیات حیدری powerpoint   zip file
9  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها رافعی powerpoint   zip file
10  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها فهیم طالبی powerpoint   zip file
11  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر سرلک powerpoint   zip file
12  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موسوي

powerpoint   zip file

13  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موغلی powerpoint   zip file
14  توسعه اقتصادي دكتر لشكري

powerpoint   zip file

15  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  فرحمندحبیبی powerpoint   zip file
16  حسابداری دولتی دكتر حضوری powerpoint   zip file
17  حقوق اساسی ناصحی powerpoint   zip file
18  حقوق  اساسي كاتب

powerpoint   zip file

19  روش تحقیق در مدیریت دكتراحمدی powerpoint   zip file
20  روش تحقیق در مدیریت دكتر حضوری powerpoint   zip file
21  روش تحقیق در مدیریت درویش powerpoint   zip file
22  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 صحت خواه powerpoint   zip file
23  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 سلطانی powerpoint   zip file
24  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 میرزایی powerpoint   zip file
25  زبان تخصصي1 ثمربخش تهراني

powerpoint   zip file

26  زبان تخصصي1 منجمي

powerpoint   zip file

27  زبان تخصصي2 ثمربخش تهراني

powerpoint   zip file

28  زبان تخصصي2 منجمي

powerpoint   zip file

29  سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات دكتر رسولی powerpoint   zip file
30  سير انديشه و تحول نهادهاي اداري جمشيدي

powerpoint   zip file

31  سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر حسینی powerpoint   zip file
32  سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر سرلک powerpoint   zip file
33  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر احمدي

powerpoint   zip file

34  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه درویش powerpoint   zip file
35  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر سرلک powerpoint   zip file
36  مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
37  مباحث ویژه در مدیریت دولتی فهیم طالبی powerpoint   zip file
38  مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكترموغلی powerpoint   zip file
39  مبانی سازمان و مدیریت دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
40  مبانی سازمان و مدیریت درویش powerpoint   zip file
41  مبانی سازمان و مدیریت دكتر موغلی powerpoint   zip file
42  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ولیلو powerpoint   zip file
43  مبانی مدیریت دولتی1 فیاضی powerpoint   zip file
44  مبانی مدیریت دولتی1 دكتر موسوي

powerpoint   zip file

45  مبانی مدیریت دولتی2 دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
46  مبانی مدیریت دولتی2 فیاضی powerpoint   zip file
47  مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
48  مدیریت تحول سازمانی دكتر رسولی powerpoint   zip file
49  مدیریت تطبیق درویش powerpoint   zip file
50  مدیریت تعاونیها درویش powerpoint   zip file
51  مدیریت تولید دكتر اميرخانی powerpoint   zip file
52  مدیریت رفتار سازمانی دكتر احمدی powerpoint   zip file
53  مدیریت رفتار سازمانی الوداری powerpoint   zip file
54  مدیریت رفتار سازمانی دكتر رسولی powerpoint   zip file
55  مدیریت رفتار سازمانی رافعی powerpoint   zip file
56  مدیریت رفتار سازمانی كاتب

powerpoint   zip file

57  مدیریت رفتار سازمانی دكتر موغلی powerpoint   zip file
58  مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها فهیم طالبی powerpoint   zip file
59  مدیریت مالی1 شفیع زاده powerpoint   zip file
60  مدیریت مالی1 صلواتی powerpoint   zip file
61  مدیریت مالی2 هدایتیان powerpoint   zip file
62  مدیریت منابع انسانی دكتراحمدی powerpoint   zip file
63  مدیریت منابع انسانی دكتر رسولی powerpoint   zip file
64  مدیریت منابع انسانی دكتر سرلک powerpoint   zip file
65  مقدمه اي برروش تحقيق درمديريت دكتر خدابخش

powerpoint   zip file 


       
                            Home Page