صفحه اول           دروس ترم               مطالب جديد کمک درسي               منابع آزمون                پاور پونت 
 
 

کارنامه های آزمون دکترای مديريت مالی

 دانشگاه تهران سال ۸۶

رتبه ۱ دانشگاه تهران

ماده آزمون

نوع

ضریب

نمره

رتبه

آمار و روش تحقیق

تشریحی

۲

۴۲.۹۶

۱

بازارها و موسسات مالی

تشریحی

۳

۴۰.۲۵

۱

تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته

تشریحی

۳

۴۵.۵

۵

تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی

تشریحی

۲

۲۷.۵۶

۱

زبان تخصصی

تشریحی

۴

۴۳.۷۵

۵

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تشریحی

۳

۶۱.۲۵

۱

مصاحبه

مصاحبه

۱

۱۷.۵۵

۴

رتبه ۲ دانشگاه تهران

ماده آزمون

نوع

ضریب

نمره

رتبه

آمار و روش تحقیق

تشریحی

۲

۲۵.۳۸

۵

بازارها و موسسات مالی

تشریحی

۳

۳۸.۵

۳

تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته

تشریحی

۳

۵۲.۵

۳

تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی

تشریحی

۲

۱۱.۸۱

۹

زبان تخصصی

تشریحی

۴

۴۳.۷۵

۵

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تشریحی

۳

۵۲.۵

۳

مصاحبه

مصاحبه

۱

۱۶.۹

۶

رتبه ۵ دانشگاه تهران

ماده آزمون

نوع

ضریب

نمره

رتبه

آمار و روش تحقیق

تشریحی

۲

۳۰.۶۳

۳

بازارها و موسسات مالی

تشریحی

۳

۳۱.۵

۸

تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته

تشریحی

۳

۲۹.۷۵

۱۶

تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی

تشریحی

۲

۵.۲۵

۳۰

زبان تخصصی

تشریحی

۴

۵۰.۷۵

۱

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تشریحی

۳

۴۵.۵

۶

مصاحبه

مصاحبه

۱

۱۷.۸۵

۳

رتبه ۵۲ دانشگاه تهران

ماده آزمون

نوع

ضریب

نمره

رتبه

آمار و روش تحقیق

تشریحی

۲

۰

۳۹

بازارها و موسسات مالی

تشریحی

۳

۰

۳۲

تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته

تشریحی

۳

۱۳.۸۳

۲۸

تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی

تشریحی

۲

۰

۳۰

زبان تخصصی

تشریحی

۴

۲۰.۱۳

۲۶

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تشریحی

۳

۲۸.۸۸

۱۴

مصاحبه

مصاحبه

۱

-

-

این کارنامه ها مربوط به آزمون ورودی دکترای مدیریت مالی سال ۸۶ دانشگاه تهران می باشد . که با شرکت ۹۹ داوطلب برگزار شده  که سه مورد آن در اینجا ذکر شده است .

  
   Home Page