راه روشن فردا مديريت کتاب منابع آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 

پاور پونت
  
                                         1. دروس ترم
 ( انتخاب و دانلود نمائید )

 مديريت رفتار سازماني

تاليف رابينز 
ترجمه اميدواريان

 بودجه

موسي خاني   منشي زاده

 سازمان و مديريت

موسي خاني   منشي زاده

تصميم گيري  

1. الواني  2.سعادت

 سرپرستی سازمان

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل8

فصل9

فصل10

فصل11

فصل12

فصل13

فصل14

فصل15

فصل16

فصل17

فصل18

1   2

1   2

1   2

1   1

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   1

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل8

نظام آمار مالي دولت (  GFS)

بخشنامه بودجه  سال87

1   2

1   2   2

1    1  2

1   1+

1   1+

1   1

1   2   3

1   1 

1   2

 

1

 

 

 

 

 

 

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل8

فصل9

فصل10

فصل11

فصل12

فصل12

فصل13

فصل14

فصل15

فصل16

فصل17

فصل18

فصل19

فصل20

فصل21

فصل22

فصل23

فصل24

فصل25

 

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

 

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

 كتاب

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل8

فصل9

فصل10

فصل11

فصل12

فصل12

فصل13

فصل14

 

1   2

1   2  2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

 سعادت

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2  1

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   1   2

1   2

1   2

1   2

 

 

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل8

فصل9

فصل10

فصل11

فصل12

فصل12

فصل13

فصل14

فصل15

فصل16

فصل17

فصل18

فصل19

فصل20

فصل21

فصل22

فصل23

فصل24

فصل25

 

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

1   2

 


       
                            Home Page