راه روشن فردا مديريت کتاب منابع آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 

 پاورپوينت
                                  
کارشناسی الهیات


 

نام درس

تنظیم کننده دريافت فايل
1  آیین دادرسی در ایران اکبر زاده powerpoint   zip file
2  آیین دادرسی در ایران سید ولیلو powerpoint   zip file
3  احادیث فقهی چوپانی powerpoint   zip file
4  اصول فقه 1 پور بافرانی powerpoint   zip file
5  اصول فقه 1 دكترشعباني

powerpoint   zip file

6  اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن دكتر حسینی powerpoint   zip file
7  اعراب قرآن توكل فر

powerpoint   zip file

8  اندیشه سیاسی قرن بیستم رحیمی powerpoint   zip file
9  تاریخ حدیث ناجی powerpoint   zip file
10  تاثير قرآن كريم برپيدايش علوم ادبي معظم

powerpoint   zip file

11  تفسير 1 دكتر زماني

powerpoint   zip file

12  تفسیر قرآن کریم شمس الدین powerpoint   zip file
13  حقوق اساسي ناصحی powerpoint   zip file
14  حقوق جزاي خصوصي اسلام دكتر شعباني

powerpoint   zip file

15  حقوق مدنی ابافت

powerpoint   zip file

16  روابط خارجی ایران رحیمی powerpoint   zip file
17  صرف و نحو کاربردی 1 دكتر رفعت نژاد powerpoint   zip file
18  صرف و نحو کاربردی 1 عارف نژاد

powerpoint   zip file

19  صرف و نحو کاربردی 1 معظم

powerpoint   zip file

20  صرف و نحو کاربردی 2 عارف نژاد

powerpoint   zip file

21  صرف و نحو کاربردی 3 ناجي powerpoint   zip file
22  صرف و نحو کاربردی 4 عارف نژاد

powerpoint   zip file

23  فقه الحديث1 معظم

powerpoint   zip file 

24  فقه الحديث2 معظم

powerpoint   zip file

25  فقه 2 اکبر زاده powerpoint   zip file
26  فقه 3 اکبر زاده powerpoint   zip file
27  فقه 4 اکبر زاده powerpoint   zip file
28  فقه مقارن پور بافرانی powerpoint   zip file
29  قرائت مطبوعات و روش استفاده از راديو و تلوزيون توكل فر

powerpoint   zip file

30  كليات فلسفه واحدي فرد

powerpoint   zip file

31  مبادی اصول پوربافرانی powerpoint   zip file
32  منطق 1 عبدالله زاده آرانی powerpoint   zip file
33  منطق 1 واحدي فرد

powerpoint   zip file

34  منطق 2 واحدي فرد

powerpoint   zip file

35  مبادی فقه اکبر زاده powerpoint   zip file
36

 مبادی فقه

پور بافرانی powerpoint   zip file