راه روشن فردا مديريت دروس ترم  منابع آزمون  پاور پوينت 

 

    فهرست کلی مطالب         فهرست تفصیلی مطالب

 

سازمان‌ و مديريت‌

 جلد 1 و 2

دكتر مرتضي‌ موسي‌خاني‌ - مسعود منشي‌زاده‌نايين‌

 فهرست‌ كلي‌ مطالب‌:

  

 پیشگفتار يك‌
بخش‌ اول‌ - ديباچه‌ مديريت‌ 1
فصل‌ اول‌: نقش‌ مديريت‌ 3
فصل‌ دوم‌: مديريت‌ كلاسيك‌ 31
فصل‌ سوم‌: نهضت‌ روابط‌ انساني‌ 63
فصل‌ چهارم‌: مديريت‌ امروز 87
بخش‌ دوم‌ - تصميم‌ گيري‌ 135
فصل‌ پنجم‌: كليات‌ و مفاهيم‌ تصميم‌گيري‌ 137
فصل‌ ششم‌: فرآيند و ديدگاه‌ها در تصميم‌گيري‌ 173
فصل‌ هفتم‌: تصميم‌گيري‌ و انواع‌ مدلها 199
بخش‌ سوم‌ - برنامه‌ريزي‌ 227
فصل‌ هشتم‌: مباني‌ برنامه‌ريزي‌ 229
فصل‌ نهم‌: برنامه‌ريزي‌ و تدوين‌ استراتژي‌ 265
بخش‌ چهارم‌ - سازماندهي‌ و طراحي‌ سازمان‌ 285
فصل‌ دهم‌: مباني‌ سازماندهي‌ و طراحي‌ سازمان‌ 287
فصل‌ يازدهم‌: سازماندهي‌ 317
فصل‌ دوازدهم‌: ساختار 343

بخش پنجم ـ رهبري 399

فصل سيزدهم: شناخت نياز 401
فصل چهاردهم: ايجاد انگيزش 431
فصل پانزدهم: ديدگاه‌هاي اوليه در رهبري 463
فصل شانزدهم: نظريه‌هاي اقتضايي رهبري 495
فصل هفدهم: ديدگاه‌هاي نو در رهبري 525
بخش ششم ـ مديريت ارتباطات و اطلاعات 555
فصل هجدهم: مفاهيم اوليه ارتباطات 557
فصل نوزدهم: مديريت ارتباطات سازماني 601
فصل بيستم: فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات 625
فصل بيست و يكم: مديريت تعارض 649
فصل بيست و دوم: سيستم‌هاي اطلاعاتي مديران 677
بخش هفتم ـ كنترل 707
فصل بيست و سوم: اصول كنترل 709
فصل بيست و چهارم: فرهنگ‌هاي سازماني و استراتژي‌هاي كنترل، بررسي عوامل اقتضايي در كنترل 737
فصل بيست و پنجم: ابزار و روش‌هاي كنترل 757

 
                                Home Page