راه روشن فردا مديريت کتاب منابع آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 

سرفصل و منابع درس
                                  
تصميم گيري و خط مشي گذاري


 
1. كليات و مفاهيم تصميم گيري كتاب "سازمان و مديريت" ،جلد اول ،مولفان : موسي خاني و منشي زاده ؛ فصل 5
2. فرايند و الگوها كتاب "سازمان و مديريت"  ،جلد اول ،مولفان : موسي خاني و منشي زاده ؛ فصل 6
3. انواع مدل ها در تصميم گيري كتاب "سازمان و مديريت"  ،جلد اول ،مولفان : موسي خاني و منشي زاده ؛ فصل 7
4. نقش شخصيت در تصميم گيري كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت؛ فصل 6
5. نقش محيط در تصميم گيري كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت؛ فصل 7
6. نقش اطلاعات در تصميم گيري كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت؛ فصل 8
7. تصميم گيري در بحران كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت؛ فصل 9
8. نقش مشاركت در تصميم گيري كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت؛ فصل 10
9. تصميم گيري گروهي كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت؛ فصل 11
10. تصميم گيري و شيوه هاي رهبري   كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت؛ فصل 12
11. تعريف و مفهوم خط مشي عمومي  كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني ؛ فصل  1
12. فرايند عقلايي خط مشي گذاري كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني ؛ فصل  2
13. خط مشي گذاري فرايند سياسي و مبتني بر قدرت كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني ؛ فصل  3
14. خط مشي گذاري فرايندي سازماني كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني ؛ فصل  4
15. نقش ارزش ها  - مشورت و توكل كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني ؛ فصل  5
16. مشكلات و تنگناهاي خط مشي گذاري عمومي كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني ؛ فصل  6
17. الگوي اقتضايي خط مشي گذاري عمومي كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني ؛ فصل  7