راه روشن فردا مديريت دروس ترم  منابع آزمون  پاور پوينت 
 
سر فصل درس 
 
بودجه
اصول‌ و مباني‌ نظام‌ نوين‌ بودجه‌ در ايران‌،

 دكتر مرتضي‌ موسي‌خاني‌، مسعود منشي‌زاده‌نايين‌

فصل‌ اول‌: كليات‌ بودجه‌ است‌. در اين‌ فصل‌ مسايلي‌ نظير تاريخچه‌ بودجه‌، اهميت‌ تنظيم‌ بودجه‌ و سير تكاملي‌ بودجه‌ و... مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

 فصل‌ دوم‌: اصول‌ بودجه‌ از ديدگاه‌ كلاسيك‌ها و از نظر ماليه‌ جديد مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ و به‌ شرح‌ مهم‌ترين‌ اصول‌ بودجه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

 فصل‌ سوم‌: تهيه‌ و تنظيم‌ و پيشنهاد لايحه‌ بودجه‌ است‌ كه‌ آغاز و اولين‌ مرحله‌ از فرآيند بودجه‌ريزي‌ در ايران‌ است‌. در اين‌ فصل‌ به‌ نحوه‌ تهيه‌ و تنظيم‌ بودجه‌ جاري‌ و عمراني‌ در دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ به‌ تفكيك‌ اجرايي‌ ملي‌ و اجرايي‌ استاني‌ توجه‌ شده‌ است‌.

 فصل‌ چهارم‌: تصويب‌ بودجه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌. در اين‌ فصل‌ به‌ ضرورت‌ها و ويژگي‌هاي‌ تصويب‌ بودجه‌ و نحوه‌ رسيدگي‌ آن‌ در كميسيون‌هاي‌ تخصصي‌ و اصلي‌ مجلس‌ تا تصويب‌ آن‌ به‌ صورت‌ قانون‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

 فصل‌ پنجم‌: اجراي‌ بودجه‌ توسط‌ دولت‌ است‌. نحوه‌ ابلاغ‌ بودجه‌، مبادله‌ موافقت‌ نامه‌ها و مراحل‌ تفصيلي‌ اجراي‌ مالي‌ بودجه‌ توسط‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ ملي‌ و استاني‌ از مهم‌ترين‌ مباحث‌ اين‌ فصل‌ است‌.

 فصل‌ ششم‌: نظارت‌ بر بودجه‌ كه‌ آخرين‌ مرحله‌ از فرآيند بودجه‌ريزي‌ در كشور است‌. از ويژگي‌هاي‌ مهم‌ اين‌ فصل‌ مي‌توان‌ به‌ نوع‌ تقسيم‌بندي‌ ديگري‌ از نظارت‌ بر بودجه‌ كه‌ توسط‌ قواي‌ مقننه‌، قضاييه‌ و مجريه‌ بر بودجه‌ كل‌ كشور صورت‌ مي‌گيرد اشاره‌ كرد.

 فصل‌ هفتم‌: طبقه‌بندي‌ بودجه‌ است‌. در اين‌ فصل‌ انواع‌ طبقه‌بندي‌هاي‌ بودجه‌اي‌، اهداف‌ و ضرورت‌ها بيان‌ گرديده‌ است‌. از مهم‌ترين‌ ويژگي‌هاي‌ اين‌ كتاب‌ مي‌توان‌ به‌ طبقه‌بندي‌ اقتصادي‌ هزينه‌ها و ساير اصلاحات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در نظام‌ نوين‌ بودجه‌ريزي‌ كشور در اين‌ فصل‌ اشاره‌ نمود.

 فصل‌ هشتم‌: آخرين‌ فصل‌ كتاب‌ به‌ روش‌هاي‌ پيش‌بيني‌ درآمدها و هزينه‌ها اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. در اين‌ فصل‌ مهم‌ترين‌ روشهاي‌ پيش‌بيني‌ درآمد و برآورد هزينه‌ها مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ است‌

 

 

 
  Home Page