1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

فصل 1: تاريخ و نقش بودجه

 

آنچه‌ در اين‌ فصل‌ مي‌خوانيد:
تحول‌ وظايف‌ دولت‌
سير تكاملي‌ مفاهيم‌ نظري‌ بودجه‌
نقش هاي بودجه
تاريخ‌ بودجه‌ در جهان
تاريخ‌ بودجه‌ در ايران‌

 

كليد واژه‌ها:

نظريه‌ دولت‌ - ژاندارم‌
دولت‌ - رفاه‌ اجتماعي‌
ابزار نظارت‌ پارلماني‌
ابزار ساماندهي و هدايت اقتصاد‌
ابزار مديريت‌
كتابچه‌هاي‌ جمع‌
سياهه‌ و يا صورتحساب‌
بودجه‌ متداول‌
بودجه‌ برنامه‌اي‌
بودجه‌ عادي‌
بودجه‌ عمراني‌


 

 
  Home Page