فصل 6: مباحث جديد و تکميلی

 

نظارت مالی بودجه 87

نظارت مالی بودجه 87 به وزارت اقتصاد واگذارمی شود ایران براساس رویکرد جدید دولت در تدوین بودجه 87، تخصیص اعتبارات طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌ مالی بر بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده می‌شود.

در تداوم اقدام های دولت در زمینه اصلاح نظام بودجه ریزی ، لایحه بودجه سال 1378 با رویکردی جدید تهیه و اجرا خواهد شد .

 اجزای اساسی این رویکرد عبارت اند از:

1- ارائه اطلاعات کافی پیشتیبانی کننده محتوای سند بودجه و تمرکز تبصره های بودجه به آن دست از احکامی که تسهیل کننده اجرای بودجه هستند.

2- تاکید بیشتر بر برنامه ها، اهداف و شاخص های کمی به عنوان مبنای بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی و در نتیجه تسهیل دستیابی به هدف های پیش بینی شده در اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و در راستای سند چشم انداز بیست ساله.

3- افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.

 4- منظور کردن ساز و کارهای تشویقی در بودجه برای افزایش انگیزه مدیران و کارکنان با هدف افزایش بهره وری.

5- واگذاری تخصیص اعتبارات فعالیت‌ها و طرح ها به دستگاه های اجرایی.

 6- تاکید بر حفظ و نگهداری سرمایه گذاری انجام شده .

7- مبادله سند قرار داد بودجه با دستگاههای اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه .

8- نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، نظارت عملیاتی توسط دستگاه های اجرایی و نظارت های مالی و حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور.

 بر این اساس دستگاه های اجرایی مکلف اند ضمن تعیین اهداف کمی بر حسب برنامه های اجرایی و همچنین اقدام های اجرایی ، کلید ی ترین و اولویت دار ترین محورهای کاری خود در سال 1387 را به همراه بودجه های پیشنهادی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال دارند.

وزارتخانه ها و موسسه های دولتی ، شرکت های دولتی و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، نیروهای نظامی و انتظامی ( حسب نظر مقام معظم رهبری ) و نهادهای عمومی غیر دولتی ( در مورد آن قسمت از بودجه خود که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) مکلف اند در چارچوب پیوست های این بخشنامه نسبت به تهیه برنامه  سالانه و بودجه سال 1387 خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی ) اقدام  حداکثر تا تاریخ 19/7/1386 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال کنند.

در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد  مقرر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به تنظیم بودجه سال 1387 آنان اقدام خواهد کرد.

براساس گزارش نشریه برنامه، پیوست های بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور به شرح زیر توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ابلاغ می شود و دستگاه های اجرایی مکلف اند بر حسب نیاز، نسبت به دریافت دستورالعمل ها و فرم های تهیه و تنظیم بودجه سال 1387 خود از معاونت مزبور اقدام کنند:

1- سقف اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای .

2- دستورالعمل تهیه و تنظیم اهداف کمی برنامه های اجرایی .

3- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای و بودجه تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه ها ( موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه )

4- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی .

5- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای استانی .

6- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بوداجه سال 1387 کل کشور .

 

 
  Home Page